PDF Tisk Email

 

Literárně dramatický obor

Literárně dramatický obor (LDO)  ZUŠ je oborem syntetizujícím. Základem výuky jsou tvořivé činnosti dramatické (pohybové, mluvní), přednesové, slovesné a hra s loutkou.

LDO rozvíjí specificky dramatickou múzičnost dětí, umělecké vlohy k divadelní a slovesné činnosti. V tomto oboru se prolínají všechny techniky pohybové, mluvní a hudebně rytmické. Vybavuje žáky potřebnými dovednostmi pro přirozený, kultivovaný a tvořivý výraz.

Studium LDO se dělí na přípravné studium, I. a II. stupeň základního studia.    V přípravném studiu se vyučuje  dramatické výchově, která se zaměřuje na rozvoj pohybových dispozic a rytmického cítění mluvy i pohybu žáků.

V 1. stupni se žáci podílejí na vytváření spolupráce v ročníkové skupině, dle individuálních předpokladů se učí samostatně, osobitě, přirozeně a kultivovaně vyjadřovat dramatickou hrou, přednesem, pohybem a vlastním textem.  Vyučovanými předměty jsou: dramatická průprava, dramatika a slovesnost, přednes a práce v souboru.

2. stupeň vede žáky praktickou průpravou a prací v souboru k samostatné umělecké činnosti amatérské či profesionální. Žáci se zdokonalují v těchto předmětech: dramatika a slovesnost, základy dramatické tvorby, pohyb, dějiny dramatické tvorby, sólový dramatický projev a umělecký přednes, práce v souboru a hudebně hlasová průprava. Výuka v tomto oboru je převážně skupinová, některé předměty jsou vyučovány individuálně.

Fotografie literárně dramatický obor

Fotografie literárně dramatický obor