Obory

Taneční obor

Image
Image
Image
Image
Taneční obor v základním uměleckém vzdělávání podchycuje a rozvíjí kultivované pohybové dovednosti dětí, posiluje jejich vnímavost krásy tance, pohybu a hudby. Komplexnost výchovy tanečních specializací a disciplín prohlubuje u žáků pozitivní vztah k dovednostem člověka a kultivuje jejich umělecko-sociální gramotnost i intelektuální míru duchovna.
Tanec u žáků rozvíjí jejich umělecké a citové vnímání, jejich představivost, tvořivost a prostorovou orientaci. Nenásilným způsobem ovlivňuje u nich i rozvoj dalších kompetencí, které postupně formují myšlení člověka v oblastech učení, komunikace, ohleduplnosti a mravní výchovy.
Vzdělávací činnosti tanečního oboru jsou nastaveny tak, aby každému žákovi poskytly základy odborného vzdělání, které mu po absolvování základního vzdělávání umožní prezentovat své znalosti a dovednosti v souborech zájmové umělecké činnosti nebo v povoláních, které si vyžadují kultivovaný pohybový projev.

Vyučujeme

Přípravné studium tanečního oboru je uskutečňováno v předmětu Taneční průprava I. pro žáky od pěti let věku. V taneční hrách, pohybových a rytmických činností si žáci vytvářejí návyk správného držení těla, rozvíjí svoji koordinaci pohybu, obratnost a flexibilitu. Učí se prostorové orientaci, rytmickému cítění, hudebnímu vnímání a prostřednictvím cíleně volených činností rozvíjí svou představivost.
Výuka na I. stupni je zaměřena na rozvíjení a upevňování správného držení těla, zvyšování celkové pohyblivosti, pružnosti, obratnosti a koordinace, na rozvíjení prostorového a hudebního cítění. Předměty I. stupně jsou taneční průprava, taneční techniky a taneční praxe.
Výuka na II. stupni je zaměřena k dokonalejšímu zvládnutí taneční techniky a klade důraz na osobitý taneční projev. Předměty II. stupně jsou taneční techniky a taneční praxe.

Pedagogický sbor

Učitelé odborných uměleckých předmětů v Základní umělecké škole Moravská Třebová mají odpovídající odbornou kvalifikaci, která přísluší charakteru vyučovaného uměleckého předmětu /střední umělecké vzdělání, konzervatoř, vysokoškolské vzdělání/.
Ilona Vašíčková
Ilona Vašíčkováv současné době na mateřské dovolené
+420 464 608 105/106 ilona@zusmt.cz

Výše poplatku

Základní umělecká škola Moravská Třebová

Přípravné studium                      - 1.500,-
Základní studium I. a II. stupeň - 1.500,-

Pobočky – Městečko Trnávka, Kunčina, Třebařov

Přípravné studium žáci                 - 900,-
Základní studium I. a II. stupeň    - 900,-

Roční příspěvek na úhradu nákladů spojený s poskytováním vzdělání ve škole se hradí ve dvou splátkách:

1. polovina ročního příspěvku do 30. září stávajícího roku
2. polovina ročního příspěvku do konce února stávajícího roku

Příspěvek se hradí bankovním převodem, je nutné dodržet variabilní symbol žáka, aby mohla být platba identifikována.

Kontakt

Image
Příspěvková organizace města
Zámecké nám. č.o. 1, č.p. 185
Moravská Třebová
571 01

Partneři školy

Image